p2p理财指什么?

最佳答案

我告诉你,p2p理财指什么,是通过互联网理财,即个人对个人,又称点对点网络借贷 ,是指以公司为中介机构,把借贷双方对接起来实现各自的借贷需求。

戎清涵擅长 区块链 领域问答
其它答案

这个所谓的p2p理财是通过互联网理财,即个人对个人,又称点对点网络借贷 ,是指以公司为中介机构,把借贷双方对接起来实现各自的借贷需求。

塔君豪擅长 理财 领域问答

p2p理财是通过互联网理财,即个人对个人,又称点对点网络借贷 ,是指以公司为中介机构,把借贷双方对接起来实现各自的借贷需求。

Bella Joshua擅长 手机数码 领域问答